Risiko

Risikoanalyse er en sentral del av internkontroll- og HMS-arbeidet. Prøv risikomodulen i Landax

6053132-smallMed risikovurdering kan man gjøre tiltak for å forhindre at uønskede hendelser og ulykker inntreffer. Et godt risikoanalysesystem vil være en god hjelp i dette arbeidet.

Risikomodulen i Landax er en hendig og brukervennlig løsning for risikoanalyse, farevurdering og forbedringsarbeid.

Denne modulen kan i stor grad tilpasses til dine ønsker og behov, dette takket være en rekke konfigureringsverktøy. I risikomodulen knytter man konfigurasjonen til skjematyper. De forskjellige skjematypene kan ha ulike oppsett, ledetekster, verdiskalaer og konsekvenser. Risikomodulen bygger på modellen sannsynlighet * konsekvens = risiko. Det medfører at du kan se risikobildet i et todimmensjonalt risikodiagram, som er inndelt i en grønn sone, gul sone og rød sone.

Bruksområder

I risikomodulen kan du definere risiko for flere konsekvenstyper. De vanligste typene er:

  • Personskader
  • Miljø
  • Økonomi/materiell
  • Leveringsevne
  • Renommé

Risikomodulen kan også settes opp til å dekke miljøkonsekvensanalyse, med konsekvenstyper som for eksempel:

  • Avfall
  • Støy
  • Utslipp til luft
  • Utslipp til grunn
  • Utslipp til vann

Risikomodulen er integrert med resten av Landax-systemet. Du kan knytte risikovurderinger til for eksempel oppgaver, utstyr og avvik.

Handlingsplan

For å redusere risikoen kan du legge inn en handlingsplan. Denne inneholder oppgaver som beskriver hva som bør gjøres, når det bør gjøres og hvem som er ansvarlig for å få gjennomført tiltakene. Når tiltakene er utført, kan man lage en ny vurdering av hendelsen, og legge den tidligere vurderingen i historikk. Etterhvert kan man se en historisk utvikling av risikobildet for den hendelsen.

Lokale vurderinger

I tillegg til en generell risikoanalyse er det mulig å lage lokale vurderinger. Risikoen for en identifisert hendelse kan være forskjellig mellom avdelinger og lokasjoner. Dette kan du dokumentere i Landax, ved å knytte en generell risikoanalyse til avdelingen/lokasjonen og deretter opprette en lokal vurdering.

Andre produkter