Sikker jobbanalyse
Sikker jobbanalyse
Asian woman petrochemical engineer working at night with laptop Inside oil and gas refinery plant industry factory at night for inspector safety quality control.

SJA – Hva er en sikker jobbanalyse?

SJA står for sikker jobbanalyse og er en systematisk analyse av mulige risikoelementer knyttet til bestemte arbeidsoppgaver eller aktiviteter. Sikker jobbanalyse må utføres i alle virksomheter og arbeidsoppgaver som har en risiko knyttet til seg. SJA inngår i en virksomhets internkontrollsystem og gjelder både rutineoppgaver og forefallende oppgaver.

Hva er fordelene med sikker jobbanalyse?

Fordelene med SJA er at det kartlegger farer før et arbeid iverksettes. Ved å vurdere farer i forkant og iverksette eventuelle tiltak, kan du forhindre at uønskede hendelser skjer. Dette kan også minimere risikoen for skader og ulykker. SJA er derfor viktig for å skape et tryggere arbeidsmiljø.

Hvordan utfører man sikker jobbanalyse (SJA)?

Når man utfører en sikker jobbanalyse går man igjennom en arbeidsoppgave eller aktivitet på en systematisk måte. Først deler du oppgaven inn i mindre oppgaver. Deretter kan du gå gjennom disse og gjøre en vurdering av risikoen tilknyttet. Deloppgavene burde vurderes i den rekkefølgen de blir utført i. Når du har gjort en sikker jobbanalyse, kan du så innføre tiltak for å redusere risiko knyttet til oppgaven. Husk at å dokumentere resultatene av analysen er like viktig som å gjennomføre SJA. Dette er for at de ansatte skal få økt bevissthet om risikoene knyttet til arbeidet som utføres.

System for sikker jobb analyse

Hvem har behov for SJA? 

SJA benyttes i enhver virksomhet som utfører arbeid med mulige risikoelementer. Dette kan for eksempel være tilknyttet arbeidsoppgaver eller aktiviteter. SJA er spesielt utbredt i oljeindustrien, elektro-, bygg- og anleggsbransjen. Uansett hvilken bransje du er i, er SJA et lurt verktøy til risikovurdering for å hindre skader og sykdom på arbeidsplassen som følge av hendelser som kunne blitt unngått ellers.

Når skal SJA gjennomføres? 

En sikker jobbanalyse skal gjennomføres i tilfeller hvor det kan oppstå situasjoner som ikke er medregnet i andre planer eller prosedyrer. 

Eksempler på når en sikker jobb analyse bør gjennomføres: 

 • Om det har oppstått uønskede hendelser i forbindelse med samme type arbeid fra tidligere 
 • Om det er første gang personen skal gjennomføre denne type arbeidsoppgave eller aktivitet 
 • Når det er bruk av utstyr som ikke er inkludert i nåværende rutiner og instrukser 
 • Ved samarbeid mellom ulike enheter eller faggrupper 
 • Om arbeidsoppgaven eller aktiviteten som skal gjennomføres avviker fra etablerte rutiner eller prosedyrer
Styringssystem for sikker jobbanalyse SJA

6 trinn til hvordan utføre en sikker jobbanalyse

 1. Sett av tid og vær åpen for innspill til analysen før arbeidet utføres
 2. Gjennomgå hva som skal utføres og del dem gjerne opp i mindre trinn
 3. Identifiser alle potensielle farer
 4. Iverksett nødvendige tiltak og fordel ansvaret for tiltakene
 5. Utfør arbeidet 
 6. Vurder og dokumenter prosessen for å lære til neste SJA 

I ulike bransjer vil fremgangsmåten til SJA gjerne være den samme, men omfanget av analysen kan variere fra bransje til bransje.

Når du skal identifisere potensielle farer i punkt 3 kan du også analysere det ved hjelp av en risikomatrise. En risikomatrise består av to akser der den ene viser konsekvens og den andre sannsynlighet.Du kan inndele risikomatrisen i tre forskjellige farger for å formidle risikonivå. Rødt for uakseptabel risiko med umiddelbare tiltak som må iverksettes, gult for behov av innføring av risikoreduserende tiltak og grønt for akseptabel risiko. Dette er en veldig forenklet, visuell fremstilling av risiko, men fungerer som et godt hjelpemiddel så lenge du er opplyst om svakhetene knyttet til fremstillingen.

Fordeler med Landax sitt SJA-system 

Med Landax sitt system for sikker jobbanalyse får du kontroll over dokumentasjon av alle resultatene på ett sted. Bruk systemet for å øke bevissthet om farer, og hva personene som er involvert kan gjøre for å forhindre dem. Når du samler opp erfaringer fra dine sikkerhetsanalyser i Landax, bidrar det til en årvåken sikkerhetskultur og til å senke ulykkesstatistikken på arbeidsplassen.

Fordeler med Landax sin SJA-modul: 

 • Bevisstgjøring av farer ved arbeid som utføres
 • Dokumentasjon i henhold til lovpålagte krav og rutiner 
 • Administrasjon av erfaring som er oppsamlet
 • Knytte analyser direkte til prosjekter, oppgaver og lokasjoner
 • Mulighet til å registrere personer som medarbeidere, kontaktpersoner eller andre som har vært delaktige i analysen og som har ansvar for tiltak

Hvordan implementere SJA med Landax

Med Landax sin modul for SJA får du en rekke fordeler i systemet som vil hjelpe deg å sikre kontroll, effektivitet og sikkerhet. Vi utvikler vår programvare i samarbeid med næringslivet. I tillegg gir vi også rådgivning og coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, sertifiseringsprosesser og internkontroll. 

Har du spørsmål rundt styringssystemet Landax? Les ofte stilte spørsmål og svar her. 

Prøv Landax SJA-modul gratis

I vår brukervennlige demo kan du teste vår modul for sikker jobbanalyse og andre Landax-funksjoner gratis.

FAQ

Hva er SJA?

SJA står for sikker jobbanalyse og er en systematisk analyse som må utføres i alle virksomheter med arbeidsoppgaver som har en risiko tilknyttet til seg. 

Hva er en risikomatrise?

En risikomatrise er en veldig forenklet, visuell fremstilling av risiko, men fungerer som et godt hjelpemiddel så lenge du er opplyst om svakhetene knyttet til risikomatrisen.

Hvordan implementerer jeg SJA?

Det skal være én ansvarlig for gjennomføringen av SJA som også skal forsikre seg om at iverksatte tiltak blir fordelt. Du kan for eksempel bruke vår SJA-modul for sikker jobbanalyse.

Hva er fordelene med SJA?

SJA har mange fordeler, som økt bevissthet om farer, årvåken sikkerhetskultur og senke ulykkesstatistikken på arbeidsplassen.

Lær mer om SJA fra Norsk Olje og Gass i video under: