SWOT-analyse

En SWOT-analyse handler om å vurdere og kartlegge en bedrifts forskjellige forutsetninger for å lykkes i markedet. Man ser på bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler, og vurderer dette i sammenheng med behov og utvikling i samfunnet. Hvordan gjennomføres en slik analyse?

Den vanligste metoden er å se på forskjellen mellom eksterne og interne arbeidsbetingelser. Styrker og svakheter ligger internt i bedriften, mens muligheter og trusler er omgivelsene og bedriftens konkurransefortrinn/-ulemper i markedet. Eksempler på styrker kan være gode evner i bedriften, god service, godt arbeidsmiljø, effektiv håndtering av oppgaver, god markedsføring, gunstig beliggenhet osv. Svakheter er da gjerne mangel på dette. Av eksterne faktorer vil man kunne si at muligheter i markedet er trender, nye kommunikasjonsmidler, ny forskning og teknologi, behov som dukker opp ved globalisering osv, mens trusler er konkurranse, politiske og miljømessige effekter, markedsøkonomi og også her trender.

Man foretar ofte en SWOT-analyse etter å ha vurdert og definert klare mål eller fokusområder i bedriften, og før man legger en ny bedriftsstrategi. På denne måten blir det lettere å ivareta en fokusert og relevant analyse. Ofte tas det i bruk et SWOT-skjema, slik du ser under, hvor man lettere kan kategorisere og adskille de forskjellige faktorene.  Når dette er gjort bør man vurdere hvilke områder man ønsker å forbedre, og hvilke styrker eller muligheter man kan satse på i videre drift.

I forbindelse med nyutgivelsen av ISO 9001 høsten 2015, ble begrepet risikobasert tilnærming tatt i bruk. Man vurderer bedriftens kvalitetsarbeid gjennom å se på risiko og muligheter. Det er med andre ord ikke så ulikt en SWOT-analyse. For eksempel vil man i vurderingen av om man er i samsvar med standarder/lover og forskrifter, se det som en risiko å miste sertifisering/godkjenning, og en mulighet å ha et konkurransefortrinn. Som parallell til risiko i denne sammenhengen har vi trusler og svakheter, og til muligheter har vi nettopp SWOTens muligheter og styrker.

Det er også her Landax kommer inn i bildet. En av våre mest avanserte moduler går under navnet Landax Risiko, og er meget relevant i denne sammenhengen. Det for mange allerede kjente systemet for risikohåndtering, passer ypperlig også for SWOT-analyser, og gir deg en god oversikt over bedriftens interne og eksterne arbeidsbetingelser. Dette vil igjen kunne hjelpe deg i videre strategiplanlegging.

Ble du nysgjerrig på muligheten for en helt ny analyse for forbedring eller nysatsning i bedriften din? Slå på tråden, så kan vi legge en plan!