Operasjon
Safety Concept. Male hand holding smart phone with emergency number on red screen over office background and laptop

Operasjonslogger for beredskap og krisehåndtering

Operasjonslogger benyttes for å rapportere og dokumentere informasjon rundt beredskapshendelser og øvelser, og kan også benyttes som et verktøy for krisehåndtering og som operasjon-varslingssystem.

Øvelser og hendelser

Landax-systemet tilbyr en modul for operasjonslogger, som kan benyttes som en øvelsesplan og på skarpe hendelser. Modulen er nært knyttet opp mot Landax Beredskap, hvor du også har verktøy for varsling og dokumentasjon av instrukser og beredskapsplaner.

Dokumentasjonen rundt beredskap styres fra Landax sitt dokumentbibliotek, hvor du til enhver tid er sikret at du har siste reviderte og gyldige versjon tilgjengelig – både på nett og i Landax app.


Styringssystem for operasjon og beredskap. Operasjon varslingssystem.


Styringssystem for beredskap

Landax Beredskap

Landax tilbyr operasjon som en del av pakken «Beredskap», hvor også varsling inngår. Beredskapsmodulen dekker alle hendelsestyper; som for eksempel personskade, brann, gasslekkasje, naturkatastrofer, informasjonssikkerhet og uønsket atferd med mer.

Tilgjengelig fra APP

Til hver type hører det til flere meldingslogger rundt fokusområde, situasjonsbeskrivelse, spesialinformasjon og media. I Landax kan du legge til egne meldinger, eller hente dem automatisk fra tiltaks- og varslingsplanen.

Beredskapsmodulen er tilgjengelig både på nett og i Landax App.


Styringssystem for beredskap og varsling i App