HACCP
Healthy food selection: food sources of omega 3 and unsaturated fats, fruits, vegetables, seeds, superfoods with high vitamin e and dietary fiber, cereals on gray background

HACCP løsning

Alle næringsmiddelprodusenter som ønsker effektiv og enkel HACCP-dokumentasjon av sine produksjonslinjer vil ha nytte av denne modulen. HACCP er en forkortelse av «Hazard Analysis (and) Critical Control Point».

Dette er en internasjonalt anerkjent metodikk for fareanalyse og risikovurdering innen næringsmiddelindustrien. 

For matproduksjon

HACCP-modulen til Landax er utarbeidet i samarbeid med ledende aktører i norsk næringsmiddelbransje. Løsningen er en integrert modul i Landax-systemet, og er et nyttig og fleksibelt verktøy for store og små virksomheter som driver med matproduksjon.


Styringssystem for trygg mat og HACCP


Styringssystem for mattrygghet og HACCP

Produksjonstrinn

I HACCP-modulen til Landax legger du inn prosessene for matproduksjon. Du kan beskrive hvert trinn i prosessen. Videre kan du tegne et flytskjema som viser hvordan produksjonen flyter gjennom trinnene i prosessen. Dette gir en god oversikt over produksjonen, og er til hjelp i forbindelse med identifisering av risiko.

Fareanalyser og CCP

Til hvert trinn i produksjonsprosessen kan det knyttes farer. Dette kan være allergener, biologiske, fysiske eller kjemiske farer. Alle farer kan samles i et risikodiagram, hvor du får et godt bilde på risikostatusen ved produktet.

Farene kan også vurderes og settes som kritiske kontrollpunkter (CCP-er) eller de kan defineres som styrt av grunnforutsetninger. Dette kan settes direkte eller ved hjelp av det kjente beslutningstreet.


Styringssystem for mattrygghet og HACCP


Styringssystem for trygg mat og HACCP

Design ditt dashbord

HACCP-modulen i Landax har et eget dashbord som gir en oversikt over HACCP-gruppene, planer og grunnforutsetninger. Du kan redigere dashbordet slik at det passer din virksomhet.

Mange støter på diverse utfordringer i forbindelse med innføring av HACCP-metodikk i arbeidet for trygg mat. Vi har utviklet et system som hjelper deg med produktbeskrivelse, prosessbeskrivelse, farevurdering og risikoanalyse.

Lær mer om HACCP og IK-mat her

  • Produktregister
  • Register for grunnforutsetninger
  • Oversikt over HACCP-grupper
  • Oversikt over produksjonsplaner
  • Flytkart
  • Fareanalyse
  • Risikovurdering
  • Rapport over kritiske kontrollpunkter

Denne løsningen kan kombineres med matkvalitetsstandarden ISO 22001 og samsvarsmodulen. En sentral del av ISO 22001 er krav om HACCP.

 

Plan og Teams

Produksjonsprosessen beskrives i en plan. På denne planen kan du registrere avvik og forbedringstiltak, og evaluere matsikkerheten ved hjelp av dokumentasjon og loggføring. Du kan også legge inn næringsmiddeltrygghetsgrupper (HACCP-teams) og knytte disse til planen.

 

Grunnforutsetninger

En sentral del av HACCP-metodikken går ut på å identifisere farer og bedømme risiko for utrygge produkter. En forutsetning for å gjøre en god fareanalyse er å ha oversikt og kontroll over grunnforutsetningene, noe som blir ivaretatt med et eget register over grunnforutsetninger.

Prøv Landax gratis

Ta styringssystemet ditt til et nytt nivå!
I vår brukervennlige demo kan du teste de relevante modulene og andre Landax-funksjoner gratis.