Test innlegg

mann som gjennomfører sikkerhetsanalyse

Definisjon på HACCP og IK-mat 

IK-mat og HACCP er to metoder som brukes innen næringsmiddelindustrien for å sikre mattrygghet. 


IK-mat
 står for internkontroll mat og omhandler de ulike rutinene som må til i bedriften for å følge regelverket og produsere mat i trygge omgivelser. Dette innebærer gode renholdsrutiner, personlig hygiene, temperatur mm.


HACCP
 står for Hazard analysis and critical control points, på norsk oversettes det til fareanalyse og kritiske kontrollpunkter. HACCP er altså et internasjonalt anerkjent system som består av prinsipper for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien. 

 

Målet med HACCP 

Målet med HACCP er å forebygge, eliminere, og skape kjennskap til alle helsefarer som utgjør en risiko for mattrygghet slik at risikoen reduseres til et akseptabelt nivå. Når man jobber med mat finnes det en rekke risikoer som kan oppstå. Det kan for eksempel være at en restaurant får dårlige råvarer fra leverandøren som kan bli en potensiell fare for ansatte eller kunder. Derfor brukes HACCP som en type risikovurdering for å redusere risiko. 


En risikovurdering kan gjennomføres ved hjelp av disse tre spørsmålene: 

  • Hvilke risikoelementer finnes? 
  • Hvordan kan de forhindres? 
  • Hvordan kan konsekvensene reduseres? 

HACCP er en del av internkontrollen for næringsmiddelindustrien for å sikre at maten er trygg, noe som gjøres gjennom HACCP-prinsippene.