Styringssystem, kvalitetssystem og ledelsessystem – hva er forskjellen?

Landax sitt skybaserte styringssystem

Noen ord og uttrykk blir til stadighet brukt om hverandre. Ofte er ikke dette så farlig, og man gjør seg stort sett forstått. I mitt fag er det likevel visse termer som er så sentrale, men samtidig så feilbenevnte, at det er verdt et forsøk på en forklaring. Det gjelder i første omgang de forskjellige systemene for styring i en bedrift.

Vi i Landax selger et styringssystem. ISO 9001 gjør krav på et kvalitetssystem. Dette inngår blant annet i et ledelsessystem. Hva er så forskjellen?

Landax er et web-basert styringssystem. I dette systemet kan man legge inn prosedyrer og prosesser, registrere avvik, holde kontroll på utstyr, legge inn handlingsplaner og mål, opprette sjekklister – for å nevne noe. Dette er én form for styringssystem. En annen form kan rett og slett være en bedrifts ringperm-system eller mappestruktur lokalt på pc-en. Dette vil jeg ikke si at er noe reellt alternativ til Landax, men per definisjon er jo også dette et type styringssystem.

Et styringssystem kan altså defineres som et ordensverktøy eller et system som sikrer at de ansatte arbeider i samsvar med de målene og metodene ledelsen har fastsatt. Man kan kalle det for et rammeverk rundt bedriftens mål, prosesser og metoder.

Men om du går til anskaffelse av et styringssystem, har du ikke automatisk et ledelsessystem eller kvalitetssystem. Du har kun verktøyet for å implementere det.

Et ledelsessystem er det systemet virksomheten har implementert for å styre prosesser og aktiviteter slik at det oppfyller bedriftens mål og visjoner. Man kan si det er det faktiske innholdet i et styringssystem. Ledelsessystemet er de prosedyrene, prosessbeskrivelsene og rutinene bedriften har fastsatt og utøver for å nå sine mål. Arbeidet utføres på en definert måte, registreringer foretas, ansvaret er fordelt og forbedringsmuligheter oppdages og tas tak i.

Det finnes mange områder for ledelsessystemer. Man har blant annet ledelsessystemer for miljø, næringsmidler og energi. Man kan også ha et ledelsessystem for kvalitet.

Og det er her jeg tror vi kommer til kjernen av forvirringene. «Legg avviket inn i kvalitetssystemet», hører jeg ofte, eller «Miljøaspektene er definert i kvalitetssystemet». Begrepet kvalitetssystem har blitt til en samlebetegnelse for alt som har med styring av en bedrift å gjøre. Hva er årsaken til det?

Vel, jeg tror det har mye med navnet på ISO-standardene å gjøre. ISO 9000 og 9001 het tidligere «Systemer for kvalitetsstyring». Fokuset var å finne rett kvalitet. Systemet de forholdt seg til skulle altså styre kvaliteten på selve produktet. Dette systemet het kvalitetsstyringssystem og ble forkortet til kvalitetssystem.

AdobeStock 96965552 2022 Torleif Bratlie Kvalitetssystem

Etter hvert som tidene endret seg og kvalitetsfaget ble utviklet, handlet det ikke lenger bare om å finne rett kvalitet. Nå dreide det seg om hvordan lede virksomheten til rett kvalitet. Nytt navn ble «Ledelsessystemer for kvalitet». Selv om fokuset nå er et annet, er det en videreutvikling av den gamle standarden, og like fullt et kvalitetssystem.

Det problematiske her er at et styringssystem jo er definert som verktøyet for styring. Verktøyet for styring av kvalitet heter da kvalitetsstyringssystem. Men, det er jo det samme navnet som den gamle ISO-standarden! Og siden ISO-standarden ble forkortet til kvalitetssystem, og man tydeligvis snakket både om verktøyet og innholdet når man snakket om kvalitetsstyringssystem (i og med at de hadde samme navn), så ble også denne kalt for kvalitetssystem. Og når styringssystemet for kvalitet ble kalt kvalitetssystem, var det nærliggende å også kalle alle andre styringssystemer for kvalitetssystem.

Kvalitetssystemet er dermed en sammenslåing av både kvalitetsstyringssystemet, kvalitetsledelsessystemet og alle andre typer styringssystemer. Er det rart det oppstår forvirringer?

Det vil jo i praksis si at benevnelsen kvalitetssystem omfavner både verktøyet og innholdet for styring av en bedrift.

Det høres kanskje greit nok ut, men det er når man glemmer begrensningen kvalitetssystemet da også medfører seg. Jo, man snakker om både innhold og verktøy, men man snakker også kun om kvalitet. Ikke energi. Ikke arbeidsmiljø. Ikke trafikksikkerhet. Og ikke internkontroll. Det er altså sjeldent 100% riktig å snakke bare om kvalitetssystemet, med mindre bedriften kun har styring på kvalitet, eller har uavhengige styringssystemer for alle andre områder.

Det mest korrekte for fremtiden er derfor heller å prate om ledelsessystem, siden det omfatter alle områder man ønsker å ha styring på. Du har et ledelsessystem for kvalitet, kanskje har du også et ledelsessystem for miljø, og begge disse styrer du i styringssystemet ditt.

ledelsessystem5.jpg

Her har jeg forsøkt å illustrere hvordan begrepene fungerer sammen. Ledelsessystemet definerer styringen av bedriften. I et ledelsessystem for kvalitet fokuserer du på kvalitet i alle ledd, gjennom overvåkning av arbeidsprosesser og godt utarbeidede rutiner. Styringssystemet derimot ligger utenfor dette feltet. Dette er fordi et styringssystem i seg selv kun er et verktøy for å håndtere styringen, og uten innhold har den faktisk ikke noe med ledelsessystemet å gjøre.

Jeg håper dette var oppklarende for de fleste! Klikk deg gjerne inn på våre hjemmesider og les mer om våre fagområder og produkter. Du kan også ta kontakt på telefon, så hjelper vi deg gjerne.