De seks kapitaler

I oktober lanserte daglig leder Torleif Bratlie konseptet «De seks kapitaler». Han holdt et inspirerende foredrag for mange av Landax’ kunder og partnere, og gav et innblikk i hvordan man kan finne suksessfaktorer i seks interne kapitaler.

I løpet av de siste tjue årene har Bratlie bistått med implementering av ledelsesverktøy hos flere hundre virksomheter. Han har også gitt konsulentbistand i forbindelse med kvalitet, HMS og internkontroll, og vært grunder og daglig leder i Landax AS. Hele veien har hans ønske vært å påvirke næringslivet positivt og gjøre arbeidslivet enklere for både ledere og ansatte.

Gjennom sin virksomhet har ideen om interne kapitaler og suksessfaktorer oppstått, og ledet til konseptet som han i dag kaller «De seks kapitaler».

Konseptet er i sin helhet ganske enkel. Det er derfor rimelig å anta at de fleste bedriftsledere driver virksomheten sin mer eller mindre i tråd med tankegangen. Bratlie mener imidlertid at det er få steder han har sett eksplisitte formuleringer av disse kapitalene, og en aktiv styring etter ideen.

«Ved å styre etter teorien om de seks kapitaler vil man få en større kapitalutnyttelse. Det vil også sette fokus på potensielle farer og muligheter, og gi et sterkt bidrag til risiko- og forbedringsarbeidet».

Torleif Bratlie

Hva er så disse seks kapitalene?

Normalt dreier kapital seg om økonomiske goder. Det kan være bygninger, maskiner, kontanter eller aksjer. I denne sammenheng anvendes dette ordet også til andre typer beholdninger.  De seks kapitalene er dermed: humankapital, systemkapital, strukturkapital, datakapital, relasjonskapital og real- og finanskapital.

«Disse spenner seg over alle verdier vi har i virksomheten, og inkluderer alt fra kompetanse til interesseparter eller eiendom og bygninger».

Torleif Bratlie

De seks kapitalene

Den første kapitalen Bratlie vil fremheve er humankapitalen. Denne innebærer det virksomheten har av utdannelse, kompetanse, kunnskap, erfaring og mestring hos sine medarbeidere. Humankapitalen er svært viktig, og er ofte det som skiller suksess fra nederlag. Denne kapitalen kan økes gjennom erfaring, utdanning og opplæring.

human-e1576670364209.png
Bilde: Humankapital.

Den neste kapitalen er systemkapitalen. Dette er digitale, fysiske og mentale hjelpeverktøy. Det kan være for eksempel programvarer, verktøy, kjøretøy, modeller og søkemotorer.

Den tredje kapitalen er strukturkapital. Det er strukturer som kan anvendes for hensiktsmessig og effektiv drift. Eksempler på dette kan være ulike ledelsessystemer som ISO-standardene, datastrukturer, infrastrukturer eller navigasjonsløsninger.

Alle registreringer og resultatdokumentasjon inngår i datakapitalen. Dette inkluderer da kundeinformasjon, informasjon om leverandør, avtaleverk, bilag, avvikssaker og møteprotokoller for å nevne noe.  Denne kapitalen støttes i stor grad av både strukturkapitalen og systemkapitalen.

data.png
Bilde: Rapport fra registreringer.

Et viktig bidrag til virksomhetens inntekter er relasjonskapitalen. Dette er registrerte, faste forbindelser og uformelle relasjoner til omgivelsene som bringer kontinuerlig verdi inn i selskapet. Blant disse finner vi kunder, leverandører, media, faginstitusjoner og samarbeidspartnere. Interesseparter vil også inngå som en relasjonskapital. Denne kapitalen støttes i stor grad opp av humankapitalen.

Til slutt har vi det som vanligvis blir sett på som definisjonen av kapital: real- og finanskapitalen. Dette er konkrete eiendeler og finansielle objekter. Det inkluderer for eksempel bygninger, maskiner, og eiendommer, og kontanter, bankinnskudd, aksjer og obligasjoner.

Til sammen utgjør disse de seks kapitaler:

  • Humankapital
  • Systemkapital
  • Strukturkapital
  • Datakapital
  • Relasjonskapital
  • Real- og finanskapital

finans
Bilde: Finanskapital.

Harmonisering av kapitaler

Hvorfor er det viktig å kartlegge disse kapitalene? Det er her vi kommer til essensen av hele konseptet: harmonisering av kapitaler. Det nytter ikke å ha full score på realkapitalen dersom humankapitalen er ned mot null. Det er heller ikke noe hensikt i å ha god system- eller strukturkapital dersom det ikke blir gjort noen gode registreringer. Det du er ute etter er en harmonisert kapitalmix.

«Dette er en ny og nyttig måte å analysere selskapet på, hvor man tar hensyn til flere kapitaler og hvilken betydning de har for suksess eller mangel på dette»

Joanna Niec, HMS-/kvalitetskoordinator Pipeliner

miksebord
Bilde: Et miksebord av kapitaler.

Hvordan oppnår man en harmonisert kapitalmix? Det avhenger selvsagt av både interne og eksterne faktorer, og det finnes ingen fasit. På figuren over har alle kapitalene lik score. Det er ikke nødvendigvis en god løsning. Et annet eksempel kan være følgende kapitalmix:

kapitalmix
Bilde: Kapitalmix. Høy score på human og system, og lav score på struktur og data.

Her har vi veldig lav score på struktur og data, men desto høyere på human og system. Det kan fungere for en periode, men manglende data er sårbart dersom det skjer utskifting av ansatte eller ved en revisjon. Denne virksomheten er i en heldig situasjon med høy relasjonskapital, og har derfor ikke et påtrengende behov for å skaffe seg ulike sertifikater (strukturkapital) i den hensikt å øke markedsandelen sin.

Hva kan vi påvirke?

Alle disse kapitalene kan påvirkes i større eller mindre grad. Man kan sende ansatte på kurs, implementere et nytt ledelsessystem, kjøpe eller selge eiendommer, delta på messer og foredrag eller kjøpe nye verktøy. En harmonisering av slike investeringer kan bidra til å forbedre og effektivisere prosessene i din bedrift, og øke lønnsomhet på sikt. Det kan også bidra til et bedre arbeidsmiljø, minske skadelig miljøpåvirkning og øke bidraget til lokalmiljøet.

Det er imidlertid viktig å skape en kultur for tankegangen. Endringer kan ofte medføre en del friksjon, så det er god grunn til å legge vekt på å motivere virksomheten og gjøre overganger så behagelig som mulig. Et nytt system uten skikkelig opplæring eller datainnsamling uten oppfølging kan føles som en tvangstrøye og virke mot sin hensikt. God planlegging er derfor viktig!

light2
Bilde: Nye ideer.

Hvordan kommer Landax inn i bildet?

Landax er et ledelsesverktøy som kan bidra til å øke både struktur-, system- og datakapitalen til en virksomhet. Landax er bygget i henhold til ISO sine ledelsesstandarder, med gode muligheter for registrering og rapportering på relevant data. Landax har også utviklet egne dokumentpakker for å styre bedriften i henhold til kvalitetsstandarden, miljøstandarden, arbeidsmiljøstandarden, internkontrollforskriften eller HACCP. Dessuten er prosjektmodulen et ypperlig verktøy for håndtering og styring av alle slags prosjekter og oppgaver.

system.png
Bilde: Ledelsesverktøy.

Interessert i å delta på foredrag?

«Foredraget var inspirerende, nytenkende og lærerikt fylt av kvalitet»

Marius Digranes, Daglig leder Forme Prosjekt

Vi fikk god respons på foredraget i høst, og flere uttrykte en begeistring for det nye konseptet. Vi ønsker derfor å åpne muligheten for å delta på foredraget i forbindelse med kursserien til Landax i Desember 2021.

Vi håper du ble inspirert til å kartlegge de seks kapitalene i din bedrift, og at du fikk motivasjon til å analysere og finne forbedringer. Masse lykke til med arbeidet!