Risikobasert kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse har nok i mange tusen år vært til stede i menneskenes tanker. I forrige innlegg definerte vi kvalitet som «i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk»

En slik definisjon tror jeg imidlertid var langt unna for steinaldermannen som i sin tid skulle lage et spyd med god kvalitet, eller selv de første handelsmennene (som jo var avhengig av fornøyde kunder og dermed god kvalitet på produktene) i sin forretning. Det har med å gjøre at kvalitet ofte fremstår som ganske intuitivt. Men i og med at mennesker er forskjellige, man er mer eller mindre dyktige, mer eller mindre nøyaktige, mer eller mindre effektive osv., har man også ulik fornemmelse av hva kvalitet er. Derfor har man etter hvert sett behovet for en formell tilnærming.

ISO ble grunnlagt i 1947, og den første ISO-standarden ble publisert i 1951. Siden den gang har det skjedd mye, og det finnes i dag over 21 000 standarder. I 1987 kom den første kvalitetsstandarden. Standardene i 9000-familien har siden blitt blant de mest solgte av alle standardene.

Til å begynne med var den prosedyrebaserte tankegangen i ISO 9001 svært fremtredende. Etter hvert som årene gikk, kom det erkjennelser om at mye tekst var vanskelig og demotiverende å forholde seg til. Fokuset gikk dermed mer over på flytkart og prosesser. Fra ca. år 2000 ble dette stadig mer anerkjent, og i 2008 fikk prosessankegangen en ganske fremtredende plass i standardteksten. I den siste versjonen av standarden ble prosessorienteringen forsterket og risikobasert tilnærming ble dominerende. Risikoaspektet har hele tiden vært implisitt i standarden, men med 2015-versjonen kom det eksplisitt fram på forskjellige punkter for å ivareta at potensielle farer og muligheter blir tatt hensyn til. Utdrag fra standarden:

«Risikobasert tilnærming gjør det mulig for en organisasjon å identifisere faktorer som kan føre til at organisasjonens prosesser og ledelsessystem for kvalitet avviker fra planlagte resultater, å innføre forebyggende tiltak for å minimere negative virkninger, og å utnytte muligheter i størst mulig grad etter hvert som de oppstår». (NS-EN ISO 9001:2015)

ISO 9001 historikk3

Med risikotankegang har man en underliggende bevissthet på farer og muligheter i alle bedriftens aktiviteter. Derfor er risiko blitt et omfattende systemelement. Dette gir rom for kontinuerlig å stille kritiske spørsmål til forhold som kan være av fare for god drift, dessuten stiller tankegangen større krav til bevissthet hos ledelsen på hva som må til for å lykkes.

Jeg mener ISO 9001:2015 er et stort fremskritt hva tilnærmingen til kvalitet angår, og har tro på at den risikobaserte tankegangen samt videreføring av prosessorientering vil føre til et mer intuitivt, effektivt og formålstjenlig kvalitetsarbeid. Det blir spennende å følge med på hvordan kvalitetsfaget utvikler seg i fremtiden!